MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID

Meteen na de goedkeuring van het Masterplan Kustveiligheid in juni 2011 is gestart met de werken van de deelprojecten om het niveau van de beveiliging tegen zeer zware stormen te verbeteren. De uitvoering van het Masterplan zit ondertussen meer dan goed op de rails. Enkele van de meest kwetsbare zones, Koksijde, Oostende-Centrum en De Haan-Wenduine zijn al grondig aangepakt. Naast de uitvoering van de nog geplande strandsuppleties is het belangrijk de kusterosie en de gevolgen van eventueel optredende stormen nauwlettend op te volgen. Alleen een adequate en directe aanpak met onderhoudssuppleties kan een blijvende garantie bieden voor het behoud van het reeds bereikte veiligheidsniveau.

2015

In het voorjaar van 2015 kregen Blankenberge en Knokke-Heist een periodiek onderhoud. Daar werden respectievelijk 108.000m³ en 252.000m³ gesuppleerd...

In oktober 2015 vond een onderhoudssuppletie plaats van een zwakke schakel tussen Westende en Middelkerke. Daar werd ruim 100.000m³ gesuppleerd.

2014

Eind 2013, begin 2014 zijn de stranden voor Oostende-Centrum en Oostende-Raversijde verbreed en verhoogd met maar liefst 1.650.000 m³ zand. Hierbij is de grootste strandsuppletie van de jongste 40 jaar uitgevoerd. Het zogenaamde Noodstrand ging meteen op in het Groot Strand, dat werd uitgebreid tot voorbij de wijk Mariakerke...

Op het strand van Oostende-Centrum is ruim 780.000 m³ zand aangevoerd. Tussen Oostende-Mariakerke en -Raversijde kwam daar nog 875.000 m³ bij. Daarbij hoorde de vooroeversuppletie met de ‘rainbow’-techniek, het verhogen van het strand dat zich onder de laagwaterlijn bevindt.

De beveiliging van de zone Oostende-Raversijde wordt in de nabije toekomst verder vervolledigd met een hoge stormmuur of een aangepaste zeedijkhelling.

In de aandachtszone Blankenberge is een strandsuppletie voor een strand dat lager is dan het zeedijkniveau uitgevoerd met 220.000 m³ zand.

Het strand van De Haan-Wenduine kreeg na de storm van 06 december 2013, de zogenaamde Sinterklaasstorm, nog een bijkomende onderhoudssuppletie met ruim 323.000 m³ zand.

Om na de Sinterklaasstorm de erosie van de stranden op te vangen en het eerder bereikte veiligheidsniveau te garanderen is op het strand in de aandachtszone Knokke-Heist bijkomend 176.000 m³ zand gesuppleerd.

In Bredene is het aangetaste strand met 364.000 m³ verhoogd en verbreed.

De aandachtszone Oostende-Mariakerke is afgewerkt met een strandsuppletie van 364.000 m³ zand en op het strand van de aandachtszone Oostende-Oosteroever is 500.000 m³ zand aangevoerd.

Op de Oosteroever van de haven in Oostende zijn de werken aangevat voor het bouwen van een stormmuur op de kaaien. Deze werken worden in fasen verder uitgevoerd.

In de aandachtszone Middelkerke-Westende is een strandsuppletie voor een laag strand uitgevoerd rond het Casino en in de zone tot aan de deelgemeente Westende. Daar is ruim 800.000 m³ zand aangevoerd. De beveiliging wordt in de toekomst verder vervolledigd met het bouwen van een stormmuur zeewaarts van het Casino, in combinatie met de renovatie van de zeedijk.

2013

In de aandachtszone Middelkerke-Westende is een strandsuppletie voor een strand dat lager is dan het zeedijkniveau uitgevoerd met 200.000 m³ zand...

In de aandachtszone Knokke-Heist is een strandsuppletie uitgevoerd met ruim 161.000 m³ zand.

2012

In de aandachtszone De Haan-Wenduine is van west naar oost ter hoogte van de volledige zeedijk een grote strandsuppletie uitgevoerd voor een strand dat lager blijft dan het zeedijkniveau...

Op sommige plaatsen is door verhoging het droge strand met 35 tot 55 meter verbreed. Bij de suppletie is ruim 717.000 m³ zand aangevoerd. De beveiliging werd in 2015 vervolledigd met een gerenoveerde verbrede zeedijk, voorzien van waterkerende elementen en stormmuren.

In de aandachtszone Knokke-Heist is ter hoogte van Duinbergen een strandsuppletie voor een laag strand uitgevoerd met 120.000 m³ zand.

In Oostende-Centrum is de zeedijk Albert I promenade over de volledige lengte versterkt en voorzien van een volledig wegneembare mobiele stormvloedkering. Aansluitend op de renovatie van de zeedijkpromenade is een gedeelte van het historische bastion, het Zeeheldenplein ter hoogte van het Klein Strand volledig vernieuwd, met respect voor het erfgoed en oog voor de stedelijke architectuur. Er is een zwaar gefundeerde nieuwe zeedijkhelling gebouwd met een tot zitelementen omgevormde en golfdempende bovenrand. Deze rand vormt samen met de esthetisch vormgegeven stormmuren een ‘stilling wave’ basin. Het Zeeheldenplein zelf is structureel versterkt en uitgebreid tot drie maal de oorspronkelijke oppervlakte. Het bevat een fonteinenplein dat eveneens als wateropvang kan dienen.

2011

In de aandachtszone Sint-Idesbald-Koksijde-Centrum is over ruim 1.500 meter een strandsuppletie voor een hoog strand uitgevoerd met 161.000 m³ zand...

In de aandachtszone De Panne-Centrum is over ruim 1.000 meter een strandsuppletie voor een hoog strand uitgevoerd met 46.000 m³ zand.

Monitoring van de vooroever, het strand en de duinen

Afdeling kust hecht veel belang aan het in kaart brengen van onze stranden en de duinen. Daarvoor wordt in opdracht van afdeling Kust tweemaal per jaar het strand overvlogen met een vliegtuig en éénmaal om de drie jaar ook alle duingebieden. Met behulp van LiDAR technologie (LIght Detection And Ranging) worden hoogtekaarten aangemaakt van de stranden en de duinen. Zo kan bepaald worden waar erosie of sedimentatie heeft plaatsgevonden en wordt het verdere beheer uitgestippeld.

Omdat ook de vooroever (het onderwaterstrand) een belangrijk rol speelt in de kustdynamiek, wordt ook deze in kaart gebracht.

Ecologie

Zandsuppleties zijn onmiskenbaar één van de minst milieubelastende ingrepen in het kader van de zeewering en de bescherming tegen overstroming. Toch wordt het ecosysteem tijdelijk aangetast door het aanbrengen van grote hoeveelheden zand op onze stranden.

Om de mogelijke impact zoveel mogelijk te verminderen en het herstel van het marien milieu maximaal te bevorderen, heeft de afdeling Kust opdracht gegeven tot onderzoek dat moet toelaten om de zandsuppleties (of opspuitingen) zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren. Daarbij wordt uitgegaan van de zogenaamde ecosysteembenadering, die moet leiden tot een volledig en alles omvattend inzicht in de strandecologie.

Daarnaast werd een monitoringsprogramma opgesteld voor de grote projecten. Aan de hand van een T0-monitoring (dit is een onderzoek naar de ecologie vóór er menselijke ingrepen plaatsvinden) en een T1, T2, T3,..-monitoring (op geregelde tijdstippen na de werken), kan men nagaan wat de milieu-impact is van de grote projecten kort na de werken, en hoe het milieuherstel verder evolueert. Waar nodig, en indien mogelijk, kunnen de werken dan worden bijgestuurd. Belangrijker is echter dat deze staalnames en studies veel nuttige informatie opleveren voor mogelijke toekomstige projecten en als input dienen bij het nagaan van de milieueffecten ervan.