STORMVLOEDKERING NIEUWPOORT

In 2018 start de afdeling KUST van de Vlaamse overheid met de bouw van een stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. De werken zullen meer dan drie jaar duren.

De voorbereidende werken voor de bouw van de stormvloedkering starten na de krokusvakantie. De eerste maanden van 2018 bestaat vooral uit studiewerk en de voorbereidende werken op het terrein. Zo zal de werf ingericht worden en zullen er peilingen, sonderingen en opbraakwerken uitgevoerd worden. Eind mei - begin juni zouden dan de eerste heiwerken opgestart worden.

Stormvloeden vormen één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. De kusthavens zijn vandaag het meest bedreigd met overstromingsgevaar in geval van zwaar stormweer. Ook Nieuwpoort en haar hinterland zijn niet voorbereid op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan.

Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormvloeden, keurde de Vlaamse Regering in 2011 het Masterplan Kustveiligheid goed. Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen stelt het Masterplan de noodzaak voor de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer voorop. Na grondige studies en een architecturaal ontwerp is gekozen voor een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 38 meter.

De bescherming door de stormvloedkering is al noodzakelijk bij stormvloeden met een kans op voorkomen van eens in de 10 jaar. De stormvloedkering zal echter ook bescherming bieden tegen een 1000-jarige storm. Hierbij wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging tot 2100.

De constructie

De beweegbare stalen kering is een constructie die om een horizontale as roteert. De kering ligt in parkeerstand verdiept geparkeerd in een betonnen drempel op de bodem van de IJzer. De stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd zijn in een betonnen landhoofd. Deze twee landhoofden zijn verbonden met de oevers van de IJzer.

Bij een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting wordt de kering 90 graden geroteerd naar de kerende positie. Voor onderhoud kan de kering naar de onderhoudspositie van 180 graden geroteerd worden. In de drie standen (parkeren, keren en onderhoud) kan de stormvloedkering vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp van een afstandsbediening.

Aan beide zijden wordt de stormvloedkering voorzien van een bewegingsmechanisme zodat in één ononderbroken beweging van parkeerstand tot keringsstand of onderhoudsstand geroteerd kan worden. De capaciteit van dit mechanisme is voldoende groot om, zelfs indien maar één van beide mechanismen in werking is, de kering nog steeds bij elke mogelijke waterstand naar de kerende positie te roteren.

Het sluitingspeil is vastgelegd op +6m TAW. Dat betekent, dat als het waterpeil boven dit  peil dreigt te komen, de kering gesloten zal worden.

Jaarlijks zal er één proefsluiting plaatsvinden. De kering zal dan gedurende een volledig getij naar de kerende positie geroteerd worden. Om de twee weken zal een testsluiting gedaan worden. Deze testsluitingen zullen van korte duur zijn.

De bediening wordt gerealiseerd vanuit het bedieningsgebouw dat zal gebouwd worden op het landhoofd van de kering aan de rechteroever.

Voor het sluiten van de stormvloedkering is ook rekening gehouden met nadelige effecten op de waterhuishouding van het hinterland. De kering wordt gesloten bij laag water. Daarnaast zal de kering tussen twee stormpieken tussentijds geopend worden.

Tijdens de studies besteedde afdeling KUST ook heel wat aandacht aan de invloed die de bouw van een stormvloedkering zou hebben om de pleziervaart. Na de bouw zal er een doorvaartbreedte van 38 meter zijn. Een stroomsnelheid van meer dan 3 knopen (met een maximum van 3,7 knopen) komt voor gedurende 0,7% van het recreatievaartseizoen (of 2,1% na uitbreiding van de jachthaven).

In navolging van de bezorgdheden die geuit werden tijdens het studietraject, besliste minister Weyts om de uitvoering van aanvullende maatregelen te laten onderzoeken. Doel van deze maatregelen is om de impact van de stormvloedkering op het scheepvaartverkeer te reduceren. Uit de conceptfase blijkt dat het technisch mogelijk is om omloopriolen te plaatsen die de maximale stroomsnelheden in uiterste omstandigheden terugbrengen van 3,7 knopen tot 3,2 à 3 knopen. Om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, worden de technische uitvoeringsdetails en de kostenraming nu verder uitgewerkt.

Hier vind je meer technische informatie over de bediening van de stormvloedkering en de stroming.