TOETSING VAN DE ZEEWERING

Begin 2016 voert de afdeling KUST een veiligheidstoetsing van de zeewering uit. Daarbij zal de beoordeling van het beschermingsniveau van onze kust, gevormd door dijken, stranden en duinen, geëvalueerd worden. Van elke zone langs de kust, met uitzondering van de havens en de Zwindijk, zal bepaald worden welke stormen de aanwezige zeewering kan doorstaan.

De vorige veiligheidstoetsing van de zeewering dateert van 2007. In het vervolgtraject werd toen bestudeerd welke beschermingsmaatregelen haalbaar, wenselijk en economisch meest rendabel waren. De weerhouden beschermingsmaatregelen resulteerden in het Masterplan Kustveiligheid dat op 10 juni 2011 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Onmiddellijk startte de afdeling KUST met de uitvoering van de gekozen maatregelen. Het Masterplan moet een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust verzekeren tot 2050. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de invloeden van de klimaatverandering en met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In het Masterplan is bepaald dat de veiligheidstoetsing op regelmatige basis geactualiseerd moet worden.