Beleid

Communicatie

Communicatie met lokale overheden en de burgers zijn bij de uitvoering van al deze taken sleutelbegrippen van de afdeling KUST. De burger, de klanten maar ook de talrijke kustrecreanten worden zo goed mogelijk geïnformeerd over onze taken, realisaties en projecten.
Behalve van de inspraakmiddelen die wettelijk zijn voorgeschreven, maakt de afdeling voor informatie en sensibilisering gebruik van open vergaderingen, tentoonstellingen, infoborden, infostanden, mededelingen via de media en publicaties. Het jonge publiek proberen we warm te krijgen met onze educatieve projecten.

De afdeling neemt eveneens regelmatig deel aan grote kust- en kunstmanifestaties en kust- en zeegebonden evenementen in de regio.

Kwaliteitsbeleid

De afdeling KUST streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Een degelijk kwaliteitsbeleid mag dan ook niet ontbreken. De steunpilaar van dit kwaliteitsbeleid is de uitbouw van een milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO-normen.

Op 2 januari 2014 werd het certificaat voor ISO 9001:2008 uitgereikt aan de afdeling KUST. Deze ISO-norm stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

Eind 2015 werkte de afdeling KUST haar implementatietraject voor de milieunorm ISO14001 af. Dit is een internationaal erkende standaard met betrekking tot het milieubeheer van de organisatie. De afdeling wil met dit milieumanagementsysteem haar milieu-impact in kaart brengen, onder controle houden en beperken en er tevens voor zorgen dat ze voldoet aan de milieuwetgeving. Als overheidsinstantie wil de afdeling KUST ook haar voorbeeldfunctie op vlak van milieu ten volle opnemen. Door het invoeren van dit milieumanagementsysteem wordt immers een duidelijk signaal gegeven naar aannemers, dienstverleners en leveranciers toe.

Na een positieve externe audit is de afdeling KUST nu ook de trotse houder van het ISO14001-certificaat.

Download de kwaliteits- en milieubeleidsverklaring van afdeling KUST.

Na een succesvolle externe audit eind 2016 ontving afdeling KUST de nieuwe certificaten voor ISO9001:2015 en ISO14001:2015. De normen leggen nog meer de nadruk op risicomanagement en een hogere betrokkenheid van het management bij het beheer van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Beide certificaten werden begin 2020 opnieuw bevestigd na een succesvolle externe audit door certificatie-instelling DNV GL.

Een geautomatiseerde projectplanning voor de opvolging van de infrastructuurprojecten en een bedrijftcontinuïteitsplanning vervolledigen het kwaliteitsbeleid.

Kennisuitbreiding en -verankering

Gelet op het specifiek karakter van de taken van de afdeling KUST is het verankeren en uitbreiden van de aanwezige kennis, zowel nationaal als internationaal, van primordiaal belang. De afdeling beschikt over grote technische kennis en ervaring met betrekking tot waterbouw zowel langs de kust als in de jacht- en vissershavens. Ook wat betreft kusterosie, getij, golfdynamiek, beheer van duingebieden, hydrografie en hydrometeorologie is er een bijzondere kennis aanwezig.

Kennisuitwisseling wordt ook gestimuleerd met de ons omringende landen om het zeeweringsvraagstuk te blijven plaatsen in een groter Europees geheel. De afdeling KUST levert gewaardeerde bijdragen aan nationale en internationale congressen, studiedagen en opleidingsprogramma’s en treedt ook op als partner in tal van Europese projecten. Via een structurele samenwerking met de Hogere Zeevaartschool om opleidingen te geven en te volgen zorgt afdeling KUST voor een verzekerde kwalificatie van haar hydrografisch personeel.

In het kader van kennisuitwisseling en –uitbreiding is de afdeling KUST vertegenwoordigd in de North Sea Coastal Management Group, PIANC, NOOS, GOOS, … Via internationale samenwerking streven ze ernaar de efficiëntie en de effectiviteit van haar taken te verbeteren en de duurzaamheid ervan op lange termijn te realiseren.

Ontdek Afdeling Kust