Missie & Visie

De missie van afdeling KUST kan onderverdeeld worden in drie hoofd onderdelen:

  • zorgen voor de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee
  • bevorderen van de recreatie op en langs het water en het beleven van de kust
  • in kaart brengen van de zee en de Schelde en maken van weerberichten voor de zee en de kust.

Deze missie vertaalt zich in een aantal kerntaken uitgevoerd door de drie teams van de afdeling Zeewering en KustbeheerKustjachthavens en Vlaamse Hydrografie.

Sinds 1898 streeft afdeling KUST vanuit haar beleid en bij de uitvoering van haar talrijke opdrachten naar een optimale vorm van SAMENLEVEN MET DE ZEE.

De dagelijkse werking van afdeling KUST sluit aan op het charter van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en is gebaseerd op de vijf waarden van de Vlaamse overheid:

KLANTGERICHTHEID – Afdeling KUST streeft bij haar dienstverlening naar een optimale klantgerichtheid. Aandacht voor de diverse functies van de kust, alsook voor alle mogelijke gebruikers en actoren, biedt tevens de garantie voor een geïntegreerde aanpak.

BETROUWBAARHEID – Afdeling KUST stelt zich op als een betrouwbare organisatie die bij een concrete en correcte uitvoering van haar kerntaken steeds haar volle verantwoordelijkheid neemt. Daarbij ijvert de afdeling voor transparantie. Hiertoe geeft zij aandacht aan alle vormen van inspraak van belanghebbenden. De afdeling verstrekt degelijke en complete informatie aan betrokkenen en voert toegankelijke en eigentijdse communicatie met de burger.

DUURZAAMHEID – Bij de uitvoering van haar taken kiest afdeling KUST voor duurzame werkwijzen.

SAMENWERKING – Afdeling KUST streeft naar een goede samenwerking met het provinciaal bestuur, de besturen van kustgemeenten en kuststeden, de kusthavens en kustjachthavens.  Met aanverwante afdelingen van de Vlaamse overheid en diensten van de Federale overheid ijvert zij voor samenwerkingsovereenkomsten en partnerschap.

VOORTDUREND VERBETEREN – Afdeling KUST wil zich engageren tot de meest doeltreffende en kwaliteitsvolle uitvoering van haar taken door inzet van deskundig personeel, dat professioneel tewerk gaat en zich voortdurend bijschoolt.

Ontdek Afdeling Kust