Hoe kunnen we ons beschermen?

Verschillende ingrepen kunnen ons beschermen tegen het geweld van de zee. In het verleden werden veelal hardere infrastructuren zoals stenen glooiingen en strandhoofden ter hoogte van de badplaatsen gebouwd. Sinds het Masterplan Kustveiligheid gaan we uit van het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Waar mogelijk realiseren we een natuurlijke oplossing. Zo kunnen we zand aanvoeren in alle zwakke duinen en zorgen voor versterking van de stranden. Waar het niet anders kan, bouwen of versterken we harde infrastructuren. In de havens zijn harde ingegrepen nodig rond de dokken of in de haventoegang.

Zacht waar het kan

Onze stranden en duinen vormen de natuurlijke zeewering. Voor de versterking van deze natuurlijke zandige kust werken we bij voorkeur met natuurlijke oplossingen (Nature Based Solutions). Suppleties vormen de basisoplossing. Op een breder en hoger strand kunnen golven breken en verliezen ze hun energie vooraleer ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk of de bebouwing.

Door het aanbrengen van extra zand op de stranden, de vooroever (= het stuk strand net onder de laagwaterlijn) of de duinvoet versterken we niet alleen de zeewering maar ook de natuurlijke kustdynamiek en- ecologie. Het is tot slot een flexibele oplossing waardoor de kust kan meegroeien met de zeespiegelstijging.
 

Suppletie Algemeen
Hard waar het moet

In zones waar natuurlijke oplossingen onmogelijk of onvoldoende zijn, voorzien we waterkerende constructies zoals stormmuren of een stormvloedkering. De meeste zeedijken dateren uit de 19de eeuw. Ze zijn niet hoog genoeg of structureel niet voldoende stabiel om stormen te weerstaan. In combinatie met verhoogde stranden vernieuwen we sommige zeedijken. Ze worden meestal verbreed en voorzien van stormmuren. Twee evenwijdige stormmuren vormen een golfdempende uitbouw waarin stormgolven hun energie en kracht kwijtraken.
 

2014_Zeedijk Wenduine
Maatregelen in de havens

Zowel in de zeehavens als in de jachthavens kan overstroming via de kaaimuren optreden. Kades kunnen lager zijn dan de waterstand op zee, stormgolven kunnen overslaan of de stabiliteit van stuwen en sluizen in gevaar brengen. Mogelijke maatregelen zijn hier:

  • De dijken en kaaien verhogen en versterken;
  • Stormmuren rond de haven bouwen; 
  • Een stormvloedkering bouwen in de haventoegang.