ONDERHOUDSBAGGERWERKEN IN DE KUSTJACHTHAVENS

UPDATE

Bij de nieuwe aanbestedingsprocedure eind 2018 voor de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthavens gaf afdeling Kust de markt maximaal de kans om in te zetten op CO2-reductie. Hiermee willen we als agentschap vanuit Vlaanderen de reductiedoelstellingen voor ons land (15% minder CO2-uitstoot tegen 2020 ten opzichte van 2005) ten volle ondersteunen.

Om te kunnen deelnemen aan de aanbestedingsprocedure moesten de bedrijven voldoen aan specifieke voorwaarden. Men moest onder andere volgende certificaten kunnen voorleggen:

  • een kwaliteits- en milieuborgingssysteem met een ISO14001 certificatie als minimale invulling
  • certificaat van CO2-ambitieniveau 3 zoals bepaald in de CO2-prestatieladder. Dat betekent concreet dat de organisatie werk maakt van de inperking van de uitstoot van de eigen organisatie en bij de uitvoering van al haar projecten.

Bij het toekennen van de opdracht werden niet enkel de milieucriteria maar ook de prijs en kwaliteit beoordeeld. Bovendien is ook gekeken naar de beperking van het geluid. De opdracht is uiteindelijk toegewezen aan:

  • Jan De Nul NV voor de jachthaven van Nieuwpoort
  • Baggerwerken Decloedt & Zoon voor de jachthavens van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge

Beide firma's konden een CO2-ambitieniveau 5 voorleggen en besteden aandacht aan een zo geluidsarm mogelijk baggerproces. Jan De Nul voorziet ingrepen om de CO2-uitstoot te beperken bij de machines die ze inzetten. De baggeraar beperkt het vermogen van zijn vaartuigen en gebruikt de meer milieuvriendelijke drop-in diesel. Deze twee initiatieven zorgen voor een verminderde uitstoot van 15% CO2. Baggerwerken Decloedt & Zoon zet in Blankenberge, Oostende en Zeebrugge vaartuigen in die werken met een elektrische aandrijving vanop de wal. Daarnaast maakt de aannemer gebruikt van bio-afbreekbare olie.

Als administrateur-generaal van het agentschap MDK is Nathalie Balcaen zeer tevreden om samen met de aannemers de impact op het klimaat te beperken. "Als maritieme overheidspartner binnen de Vlaamse overheid willen we op alle mogelijke manieren inzetten op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Ook bij de bestekken die we in de markt zetten besteden we bijzondere aandacht aan groene criteria. Vandaag leidt dit al tot concrete resultaten van CO2-uitstoot reductie dankzij de aandacht voor een milieuvriendelijke uitvoering van de baggerwerken door de aannemers waarmee we samenwerken."

Om voldoende diepgang te hebben in de vier Vlaamse kustjachthavens laat afdeling Kust elk jaar baggerwerken uitvoeren in de jachthavens van Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge. Voor Zeebrugge gebeurt dat om de drie jaar.

Het baggeren gebeurt zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen. Op die manier ondervindt de pleziervaart minimale hinder en zijn de verschillende zones tegen het zomerseizoen op diepte. De verschillende jachtclubs maken de dokken vrij zodat de baggerwerken vlot tot een goed einde gebracht kunnen worden.

Voor het baggeren van de havengeulen gebruikt met een sleephopperzuiger. Dit is een zelfstandig varend schip met een verstelbare zuigpijp die tijdens het baggeren over de bodem voortsleept. Deze pijp is op het uiteinde voorzien van een sleepkop die werkt als een grote stofzuiger. In het schip is de zuigpijp verbonden met een pomp die een mengsel van zand en water opzuigt en overpompt in het ruim van het baggerschip. De zwaardere deeltjes bezinken in het ruim, terwijl het overblijvende water over boord stroomt.

Voor het baggeren van de dokken gebruikt men een cutterzuiger. Daardoor is het mogelijk om ook onder de jachthavensteigers te baggeren. De opgezogen specie wordt overgepompt in zelfvarende bakken die het baggerslib dan afvoeren naar de stortplaatsen op zee.

In de zones waar zand wordt gebaggerd, kijkt men of dit onmiddellijk terug te gebruiken is om bijvoorbeeld het droge strand te voeden of om de vooroever te versterken.