Onderhoudssuppletie Oostende en Mariakerke

  • 2 februari 2018

Afdeling KUST voert vanaf 12 februari een onderhoudssuppletie uit op het strand van Oostende en Mariakerke. De voorbereidende werken starten op 5 februari. Dan brengt de aannemer onder meer de leidingen aan op het strand. De suppletiezone loopt van de Raversijdestraat in Mariakerke tot aan de nieuwe Westdam in Oostende.

In Oostende wordt het strand opgespoten vanuit de havengeul. Daar zal een baggerboot met zeezand koppelen aan een stalen persleiding met een diameter van 900mm. Het mengsel van water en zand wordt opgeperst en bulldozers brengen het strand in het gewenste profiel. Er wordt bewust gekozen voor een minder steil strandprofiel. Dat vermindert de kans op klifvorming bij hoge waterstanden.

Het tracé van de persleiding loopt over het staketsel, het Klein strand en de Westdam richting Casino en Venetiaanse Gaanderijen. Het staketsel en de Westdam blijven wel bereikbaar via een tijdelijke overgang over de persbuis.

Parallel zal een ander baggerschip ankeren voor het strand ter hoogte van de Henegouwenstraat. Van daaruit wordt het strand van Mariakerke afgewerkt. Door simultaan te werken wordt de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk gehouden en wordt de hinder beperkt tot een minimum.

Het strand wordt plaatselijk afgezet en is dus niet toegankelijk in de direct nabijheid van de werken. Het effectief suppleren vindt telkens plaats rond hoogwater. Ook tijdens de weekends wordt doorgewerkt. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van de paasvakantie, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Deze maatregel moet het veiligheidsniveau van onze kustzone tegen stormvloeden op peil houden.

Waarom suppleren we?

Onze kust is zeer kwetsbaar voor het geweld van de zee. We willen ons beschermen tegen stormvloeden en overstromingen.

Voor het grootste gedeelte van de kust kiezen we bewust voor een natuurlijke zachte zeewering in plaats van harde infrastructuur. Zandsuppleties blijven daarbij nog steeds de meest effectieve maatregel ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Ze zorgen ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen nog vóór ze schade kunnen toebrengen aan zeedijken en de bebouwing.

Deze suppletiewerken zijn gepland onderhoud, los van de recente stormen deze winter. Het was al van vóór de Sinterklaasstorm in 2013 geleden dat in de zone Oostende centrum nog zand werd aangevoerd.

Toch zijn er in Oostende naast het suppleren nog andere maatregelen genomen om de stad en haar bewoners  te beschermen tegen zware stormvloeden. Zo werd een golfdempende uitbouw gebouwd ter hoogte van het Zeeheldenplein en kan bij zeer hoge waterstanden een mobiele keermuur opgezet worden op de Albert I Promenade. Het pakket aan maatregelen moet er voor zorgen dat we de zwaarste stormen kunnen doorstaan.