STORMVLOEDKERING NIEUWPOORT

Update 30/3/2020

De bouwkuip op rechteroever is klaar om het landhoofd in op te bouwen. 53 stalen buispalen en evenveel damplanken zorgen ervoor dat de arbeiders straks in het droge kunnen werken. In de kuip zijn nog eens 42 buispalen geheid als fundering voor het landhoofd. Ondertussen is ook al het onderwaterbeton gestort en is de bouwkuip droog gezet.

In de paasvakantie wordt verder gewerkt op weekdagen, tussen 7u en 17u. Vanaf dan wordt de wapening voor de vloerplaat geplaatst in de bouwkuip. De aannemer voert het materiaal aan via het militair domein. De aanvoer zal zoveel mogelijk buiten de diensturen van het veer gebeuren.

Het landhoofd op rechteroever zou in het voorjaar van 2022 afgewerkt zijn.

Het weer en onvoorziene omstandigheden kunnen deze planning wijzigen.

Neem een unieke kijk in de bouwkuip op linkeroever

Projectinfo

Waarom een stormvloedkering?

Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormvloeden keurde de Vlaamse Regering in 2011 het Masterplan Kustveiligheid goed. Stormvloeden vormen immers één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. De kusthavens zijn vandaag het meest bedreigd met overstromingsgevaar in geval van zwaar stormweer. Ook Nieuwpoort en haar hinterland zijn niet voorbereid op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan.

Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen stelt het Masterplan de noodzaak voor de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer voorop. Na grondige studies en een architecturaal ontwerp is gekozen voor een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 38 meter.

De bescherming door de stormvloedkering is al noodzakelijk bij stormvloeden met een kans op voorkomen van eens in de 10 jaar. De stormvloedkering zal echter ook bescherming bieden tegen een 1000-jarige storm. Hierbij wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging tot 2100.

Hoe werkt het?

De beweegbare stalen kering is een constructie die om een horizontale as roteert. De kering ligt in parkeerstand verdiept in een betonnen drempel op de bodem van de IJzer. De stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd zijn in een betonnen landhoofd. Deze twee landhoofden zijn verbonden met de oevers van de IJzer.

Bij een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting wordt de kering 90 graden geroteerd naar de kerende positie. Voor onderhoud kan de kering naar de onderhoudspositie van 180 graden geroteerd worden. In de drie standen, parkeren – keren – onderhoud, kan de stormvloedkering vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp van een afstandsbediening.

Aan beide zijden wordt de stormvloedkering voorzien van een bewegingsmechanisme zodat in één ononderbroken beweging van parkeerstand tot kerende stand of onderhoudsstand geroteerd kan worden. De capaciteit van het mechanisme is voldoende groot om, zelfs indien maar één van beide mechanismen in werking is, de kering nog steeds bij elke mogelijke waterstand van parkeerstand naar de kerende positie te roteren.

 

Wanneer zal de kering gesloten worden?

Het sluitingspeil is vastgelegd op +6m TAW. Dat betekent, dat als het waterpeil boven dit  peil dreigt te komen, de kering gesloten zal worden.

Jaarlijks zal er één proefsluiting plaatsvinden. De kering zal dan gedurende een volledig getij naar de kerende positie geroteerd worden. Om de twee weken zal een testsluiting gedaan worden. Deze testsluitingen zullen van korte duur zijn.

De bediening gebeurt vanuit het bedieningsgebouw dat zal gebouwd worden op het landhoofd aan de rechteroever.

Voor het sluiten van de kering is rekening gehouden met de impact op de waterafvoer van het hinterland. De kering zal gesloten worden bij kentering van laag naar hoog water. Op die manier is er in de haven voldoende ruimte (een buffer) om het water vanuit het binnenland op te vangen. Om dat water te lozen zal de kering geopend worden tussen twee stormpieken. De stormvloedkering zorgt dus niet enkel voor bescherming tegen overstromingen vanop zee, maar ook voor een optimale afvoer vanuit het binnenland tijdens deze hoge waterstanden.

Impact van de kering op de scheepvaart

Tijdens de studies besteedde afdeling Kust ook heel wat aandacht aan de invloed die de bouw van een stormvloedkering zou hebben om de pleziervaart. Na de bouw zal er een doorvaartbreedte van 38 meter zijn. Een stroomsnelheid van meer dan 3 knopen (met een maximum van 3,7 knopen) komt voor gedurende 0,7% van het recreatievaartseizoen (of 2,1% na uitbreiding van de jachthaven).

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de vaarsector, is beslist om 8 miljoen euro te investeren in een pakket aanvullende maatregelen. Concreet worden er in de landhoofden van het bestaande ontwerp bijkomende zijdelingse kokers (zogenaamde omloopriolen) gebouwd. Hierdoor zal de stroomsnelheid bij springtij niet meer boven de 3 knopen komen. Deze ingreep heeft ook een  positief effect op de doorvaartcapaciteit. De aanvullende maatregelen zullen maximaal binnen de huidige werken worden uitgevoerd, zodat extra hinder voor de omgeving en impact op het beschermingsprogramma van Nieuwpoort beperkt blijft.

Totale kostprijs van de stormvloedkering is 58 miljoen euro.

Lees hier het volledige persbericht over de aanvullende maatregelen. 

Wat is wat?

Stormvloedkering - wat is wat?

Een aantal cijfers

Keerlichaam stormvloedkering - materialen