Stromingsmeting in Zwin met Q-boat

  • 27 november 2018

In het Zwin voerden afdeling KUST en Rijkswaterstaat onlangs stromings-, debiet en bathymetrische metingen uit op twee verschillende manier. Enerzijds werd een radiografisch gestuurde Q-boat ingezet die de geul in de dwarsrichting op en neer voer. Anderzijds werden een reeks stationaire stromingsmeters dwars over de toegangsgeul ingegraven. Op basis van de bekomen data kon het debiet gedurende een volledige getijcyclus bepaald worden.

Doordat het Zwin een vrij morfologisch dynamisch gebied met lage waterstanden is, is er voor zo'n metingen nood aan een instrument met een vrij kleine diepgang. Met de meetingstrumenten in de Q-boat kunnen de diepte van de geul en de stroomsnelheden gemeten worden. Hieruit wordt dan het debiet berekend.

De meting was nodig om het effect te kennen van de uitbreiding van het Zwin. Door het gedeeltelijk afgraven van de duin is er nu al een waarneembare evolutie in de bodemdiepte merkbaar. In de toekomst zal het gebied elke vier maanden opgemeten worden. Op die manier kan men de evolutie en het dynamisch karakter van de zone bij de toegangsgeul beter in kaart brengen. Het effect zal nog beter waar te nemen zijn, eens de oude dijk afgegraven zal worden. Hierdoor zal de komberging vergroten.