Structurele aanpak voor erosie strand Wenduine én verzanding havengeul Blankenberge

Update 13/9/2019: Op vrijdag 25 oktober 2019 vindt een informarkt plaats om meer uitleg te geven over de nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge. Iedereen is welkom tussen 17u en 20u in de Cabo, Wenduinse steenweg 1 in Blankenberge. Afdeling Kust wil daarmee een antwoord bieden op de vele vragen die er komen op de nieuwe dam. Vooral het feit dat de strekdam niet toegankelijk zal zijn voor het publiek beroert de gemoederen.

Simulatie van de nieuwe westelijke dam in BlankenbergeEen simulatie van hoe de nieuwe westelijke dam er zal uitzien. 

Zowel het strand van Wenduine als de havengeul van Blankenberge zijn locaties waar intensief onderhoud nodig is. Om de gewenste veiligheid te bieden tegen stormvloeden vanuit zee, worden langs de volledige kust zandsuppleties uitgevoerd. Ter hoogte van Wenduine vertoont de kustlijn een lichte knik waardoor deze zone onderhevig is aan versterkte erosie. Het strandprofiel bleek hier onvoldoende stabiel. Daarom was het noodzakelijk om frequent onderhoudssuppleties uit te voeren om de erosie na verschillende stormen te compenseren. De erosieproblematiek in Wenduine zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge.

De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee die op zeer korte termijn verzandt. Jaarlijkse stormen leiden tot een snelle verzanding van de havengeul met als gevolg een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het uitbaggeren hiervan zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven.

Om een structurele oplossing te bekomen voor beide locaties werd in 2017 een studie opgestart naar mogelijke maatregelen.  Een nieuwe hogere Westdam in Blankenberge en één of meerdere strandhoofden in Wenduine kwamen als beste oplossingen naar voor.

Meerdere ontwerpscenario’s zijn onderzocht met behulp van numerieke modellering van stroming, golfwerking en morfologie. Daarna zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op vlak van effectiviteit, ofwel in hoeverre de aanzanding in Blankenberge en de erosie in Wenduine zijn teruggedrongen, op vlak van nautische toegankelijkheid, zwemveiligheid, kustveiligheid, landschappelijke en belevingsaspecten, kosten-efficiëntie, en milieueffecten.

De studies toonden aan dat er goede technische oplossingen zijn, die zich terugverdienen op korte tot middellange termijn. In Wenduine zal een strandhoofdenveld vóór het centrum van Wenduine zorgen voor een stabieler strand. Hierdoor zal minder erosie optreden en zullen minder onderhoudssupleties nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Het zandtransport richting Blankenberge zal op zijn beurt dan ook afnemen.

 In Blankenberge is de bouw van een nieuwe, hogere en langere Westdam als beste oplossing uit de studie gekomen. Deze dam zal het langstransport van het zand beter tegenhouden waardoor de verzanding van de havengeul sterk zal afnemen. Hoe deze nieuwe dam er zou uitzien werd verder uitgewerkt in samenspraak met de belanghebbenden. Er is uiteindelijk gekozen voor een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt.  De bestaande Oostdam met het beschermde houten staketsel blijft behouden.

Het vaststellen van beide voorkeursalternatieven betekent de start van het traject richting uitvoering. Door verder overleg met de belanghebbenden zal het ontwerp verder verfijnd worden zodat optimaal rekening gehouden wordt met het strandgebruik, de toegankelijkheid van de jachthaven, interactie met het bestaande betonnen staketsel op de Westdam, enz. Parallel start het technisch ontwerp van de dam en de strandhoofden, de voorbereidende grondonderzoeken en de vergunningenfase (MER procedure).

Nu het concept vastligt, wordt het uitvoeringsontwerp ervan opgemaakt en volgt de aanvraag voor de nodige vergunningen. Momenteel is voorzien om de bouw van de nieuwe dam te starten in het najaar van 2021.