STUDIEPROJECT MEETNET VLAAMSE KUST – BROERSBANK

De huidige aanpak voor het beschermen van onze kust tegen overstromingen vanuit zee bestaat er in om, waar mogelijk, technieken van zachte zeewering toe te passen. Door middel van strand-, duin- en vooroeversuppleties wordt gestreefd naar een bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed. Afdeling KUST blijft echter onderzoek doen naar innovatieve ideeën en technieken om de zachte zeewering te versterken, rekening houdend met de natuurlijke dynamiek van het kustsysteem. Hierbij is kennis omtrent het effect van ondiepe kustzones en zandbanken op het kustsysteem onontbeerlijk.

Om de impact van zandbanken op de reductie van golfenergie in detail te onderzoeken werd in 2013 het Meetnet Vlaamse Kust opgestart. Dit meetnet bestaat uit zeven boeien voor onze kust. Twee ervan, de Westhinder en de Trapegeer, maken deel uit van het reeds bestaande Meetnet Vlaamse Banken. De boeien liggen ongeveer op één lijn voor de kust vanaf Westhinder tot de Broersbank en kruisen verschillende bestaande zandbanken.

Gedurende 27 maanden, met drie winterseizoenen, werden met dit meetnet golfmetingen uitgevoerd. Het departement Bouwkunde van de KU Leuven verwerkte al deze meetreeksen en bouwde hiermee een unieke databank op van golfgegevens. In eerste instantie werden deze gegevens gebruikt om de invloed van ondiepe kustzones en zandbanken op de voortplanting van golven naar de kust te begroten. In een volgende fase werd de databank gebuikt om twee modelreeksen op te bouwen en te optimaliseren. Deze modelreeksen kunnen in een vervolgstadium gebruikt worden om de impact van stormvloeden op de kust te begroten. Ze zullen eveneens ingezet worden bij het onderzoek naar innovatieve zeeweringstechnieken.

De resultaten van het Meetnet Vlaamse Kust – project Broersbank werden op 21 september voorgesteld aan een wetenschappelijk publiek. De belangrijkste conclusie is dat er met dit project een unieke dataset en modelinstrumentarium is opgebouwd die zal bijdragen aan het verder onderzoek naar een veilige, robuuste kust.

De presentaties over het project kan je hieronder downloaden: