TOETSING VAN DE ZEEWERING

Het doel van het Masterplan Kustveiligheid is om de Vlaamse en het achterland te beschermen tegen de impact van een stormvloed met een retourperiode van 1000 jaar. Sinds de goedkeuring van het Masterplan Kustveiligheid door de Vlaamse Regering in 2011 voerde de afdeling KUST al verschillende beschermingsmaatregelen uit ter hoogte van zeedijken en duingebieden langs de kust. Waar mogelijk werd bewust de keuze gemaakt voor strandsuppleties, waarbij de stranden verhoogd en verbreed werden. Hierdoor worden golven gebroken op het strand en verliezen ze hun energie vóór ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijken en de achterliggende bebouwing.

Gelet op het dynamische karakter van onze zandige kust is in het Masterplan Kustveiligheid voorzien om elke zes jaar een uitgebreide evaluatie te doen van het veiligheidsniveau, de zogenoemde toetsing van de zeewering. Hierbij wordt gekeken of alle 255 kustsecties voldoen aan de volgende veiligheidsnormen:

  • Het debiet van het zeewater dat op de piek van de storm over de veiligheidslijn kan lopen mag niet meer bedragen dan 1l/m/s. Bij dit debiet komt de stabiliteit van aanpalende gebouwen niet in gevaar.
  • Eventuele afslag van de duinen tijdens de storm mag zich niet uitstrekken tot aan het eerste woongebied.
  • Het volume duin dat overblijft na stormimpact moet voldoende groot zijn om een bres in de duinengordel te vermijden.
  • De bekleding van de zeedijk moet stabiel blijven tijdens een storm om een bres in de zeedijk te vermijden.           

De tweede toetsing van de zeewering werd in 2017 afgerond. De toetsing is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en rekenmethodes. Tijdens de studie controleerde men of de reeds aangepakte zones nog steeds voldoen aan de veiligheidsnormen en waar er nog beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Resultaat van de toetsing

Op de locaties waar al maatregelen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid zijn uitgevoerd is het beschermingsniveau sterk gestegen. Op sommige locaties zijn er echter nog maatregelen nodig om het vooropgestelde veiligheidsniveau te halen. Dit komt omdat de geplande beschermingsmaatregelen nog niet of nog niet volledig zijn uitgevoerd of omdat het strand nood heeft aan een onderhoudssuppletie.

In het bijzonder zijn volgende maatregelen al uitgevoerd of gepland ter hoogte van zeedijken en duinen:

  • Oostende Centrum en Mariakerke: onderhoudssuppletie uitgevoerd in het voorjaar van 2018.
  • Knokke-Heist: uitvoering van de geplande suppletie uit het Masterplan Kustveiligheid in het najaar van 2018
  • Oostende – Mariakerke – Raversijde: bouw stormmuur op de zeedijk – start werken voorzien eind 2018
  • Zeedijk Middelkerke: vernieuwing zeedijk – ontwerpstudie is lopende