Waarom een Masterplan Kustveiligheid?

Vlaanderen heeft een relatief korte kustlijn van 67 kilometer. Je vindt er:

  • vier kuststeden en zes kustgemeenten
  • zeehavens in Oostende en Zeebrugge met achterliggende industriegebieden
  • recreatieve jachthavens in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge
  • waardevolle natuurgebieden zoals de Westhoek, de IJzermonding, de Fonteintjes en het Zwin

De kuststreek is een dichtbevolkte en drukbezochte regio met een mix van natuurwaarden, economische en recreatieve troeven. Heel wat troeven, maar de Vlaamse kust is uiterst kwetsbaar voor zware stormen en het verhoogde risico van overstroming uit zee.

In 2007 startten we een onderzoek naar hoe we de Vlaamse kust tegen zeer zware stormen kunnen beschermen en zo de kustveiligheid minstens tot 2050 kunnen garanderen. Alle bestaande zeewering hebben we getoetst aan internationale normen. Wij hebben de zwakke schakels in kaart gebracht na een veiligheidstoetsing van de duingebieden, badplaatsen, woon- en havenzones.
 

Schema proces MPKV

Om de kust en het hinterland tegen overstroming vanuit zee te beschermen, waren ingrepen nodig op zowat een derde van de volledige kustlijn. Het Masterplan Kustveiligheid beschrijft alle mogelijke maatregelen die we aan de kust moeten uitvoeren als bescherming tegen storm en stormvloed. Alle noodzakelijke ingrepen zijn met de betrokken kustgemeenten en kuststeden besproken. De toenmalige besturen gingen akkoord met de uitvoering van de projecten. In een aantal van de projecten dragen de kustgemeenten ook financieel bij voor de toeristisch-recreatieve meerwaarde. Door de maatregelen voor de zeewering te integreren in de omgeving streven we een mooi eindresultaat na.

Na de goedkeuring van het Masterplan Kustveiligheid op 10 juni 2011 werden de maatregelen stapsgewijs uitgevoerd in deelprojecten. Bij de uitvoering houden we rekening met de zeespiegelstijging om een sterke en gegarandeerde bescherming te kunnen realiseren.

De kaart hieronder toont alle deelprojecten en hun status.

2021_Maatregelen in kaart